23 شهریور
5:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ اصفهان | کنارگذر بزرگراه صیاد شیرازی | باغ تجربه | سالن همایش حکمت

سینماگپ سالمندی | برنامه پایانی: سالمندی و سرزندگی | نمایش و تحلیل “خانم هریس به پاریس می رود” با حضور دکتر عشقی

09 شهریور
5:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ اصفهان | کنارگذر بزرگراه صیاد شیرازی | باغ تجربه | سالن همایش حکمت

سینماگپ سالمندی | برنامه هفتم: تربیت خویشتن | نمایش و تحلیل فیلم “مردی به نام اوه” با حضور دکتر محمودی نژاد

26 مرداد
5:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ اصفهان | کنارگذر بزرگراه صیاد شیرازی | باغ تجربه | سالن همایش حکمت

سینماگپ سالمندی | برنامه ششم: سالمندی و ارتباطات بین نسلی | نمایش و تحلیل فیلم مرثیه دهاتی با حضور دکتر شاهپیری

12 مرداد
5:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ اصفهان | کنارگذر بزرگراه صیاد شیرازی | باغ تجربه | سالن همایش حکمت

سینماگپ سالمندی | برنامه پنجم: سالمندی و امید به زندگی | نمایش و تحلیل فیلم «دوباره زندگی» با حضور دکتر اعظم نقوی

29 تیر
5:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ اصفهان | کنارگذر بزرگراه صیاد شیرازی | باغ تجربه | سالن همایش حکمت

سینماگپ سالمندی | برنامه چهارم: عشق در دوران سالمندی | نمایش و تحلیل فیلم away from her با حضور دکتر موسوی

15 تیر
5:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ اصفهان | کنارگذر بزرگراه صیاد شیرازی | باغ تجربه | سالن همایش حکمت

سینماگپ سالمندی | برنامه سوم: سالمندی و زندگی نزیسته | نمایش و تحلیل فیلم the bucket list با حضور دکتر محمودی نژاد

01 تیر
5:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ اصفهان | کنارگذر بزرگراه صیاد شیرازی | باغ تجربه | سالن همایش حکمت

سینماگپ سالمندی | برنامه دوم: پذیرش واقعیت های سالمندی | نمایش و تحلیل فیلم father با حضور دکتر محمدرضا عابدی

18 خرداد
5:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ اصفهان | کنارگذر بزرگراه صیاد شیرازی | باغ تجربه | سالن همایش حکمت

سینماگپ سالمندی | برنامه اول: دیده شدن و شکوفایی | نمایش و تحلیل فیلم the wife با حضور دکتر سمانه نیلفروش زاده