تاریخ شروع

17:00

چهارشنبه - 1401/03/18

تاریخ پایان

20:00

چهارشنبه - 1401/03/18

آدرس

اصفهان | کنارگذر بزرگراه صیاد شیرازی | باغ تجربه | سالن همایش حکمت

لطفا به صورت کامل و صحیح وارد کنید
ترجیحا شماره ای وارد کنید که قابلیت دریافت پیامک های تبلیغاتی در آن مسدود نشده باشد.
مقدار انتخاب شده: 1
شما می توانید برای حداکثر دو نفر غیر از خودتان بلیت تهیه کنید مشروط به اینکه زمان ورود به سالن همراه شما باشند.