تاریخ شروع

17:00

چهارشنبه - 1401/04/01

تاریخ پایان

20:00

چهارشنبه - 1401/04/01

آدرس

اصفهان | کنارگذر بزرگراه صیاد شیرازی | باغ تجربه | سالن همایش حکمت

لطفا شماره ای وارد کنید که قابلیت دریافت پیامک های تبلیغاتی در آن مسدود نشده باشد