تاریخ شروع

17:00

چهارشنبه - 1401/05/12

تاریخ پایان

20:00

چهارشنبه - 1401/05/12

آدرس

اصفهان | کنارگذر بزرگراه صیاد شیرازی | باغ تجربه | سالن همایش حکمت

شماره ای وارد کنید که قابلیت دریافت پیامک های تبلیغاتی در آن مسدود نشده باشد تا بتوانیم برنامه های بعدی را به شما اطلاع رسانی کنیم